Loading

TẤT CẢ KÊNH QUẢNG CÁO

Bài viết   06/09/2020


Chi tiết tất cả các kênh marketing quảng cáo dành cho các ngành nghề

 

Kênh

 

Nhóm

 

Marketing

 

Kênh Online

 

Kênh Offline

Advertorials

Qung cáo







Affiliates

Partners







Aggregator inclusions

Qung cáo







Amazon/Ebay store

Web







Blog/microblog

Truyền thông xã hi







Nội dung marketing

Nội dung

Desktop app

Desktop







Digital banners and signage

 

Stores/Qung cáo







Display remarketing

Qung cáo

Email

Email







Email signatures

Email







Skins

Skiện

Facebook Qung cáo

Qung cáo







Facebook page

Truyền thông xã hi







Film/TV product placement

 

TV

Forums

Truyền thông xã hi







 

 

 

 

 

Images & Infographics

Nội dung







In-game ads

Qung cáo







Influencer outreach

Truyền thông xã hi







Interstitials

Qung cáo







Kiosks

Stores

LinkedIn Qung cáo

Qung cáo







LinkedIn company profile

Truyền thông xã hi







LinkedIn group

Truyền thông xã hi







Local Tiếp thị tìm kiếm

Tiếp thị tìm kiếm







Loyalty card

Stores







Marketing email

Email

'Member get member'/Recommend a friend

 

 

 

Truyền thông xã hi







Microsites

Web







Mobile Qung cáo

Qung cáo

Mobile app

Mobile







NFC (Near field communications)

 

Qung cáo/Store







Paid placements

Qung cáo

Paid reviews

Qung cáo







Pay per click

Tiếp thị tìm kiếm







Peer to peer support

Truyền thông xã hi







PR Stunts

PR







Presentations

Nội dung







Press releases

PR

Prizes/Exhibitions

Skiện







Product listing adverts

Qung cáo







Push notifications

Qung cáo

QR codes

Stores







Receipts

Qung cáo







Relationship marketing

Tiếp thị trc tiếp

Report sponsorship

Nội dung







Research paper

Nội dung







RFID tags

Stores

Search engine

optimisation

 

Tiếp thị tìm kiếm







Smart TV/Xbox/Console app

 

TV







SMS

Mobile







Songs

Qung cáo







Tablet app

Mobile







Telephone automation

(IVR)

 

Telephone







Transactional email

Email

Twitter account

Truyền thông xã hi







Twitter Qung cáo

Qung cáo







Video Chat

Tiếp thị trc tiếp

Videos

Nội dung







Wearable technology

Mobile







Webchat

Tiếp thị trc tiếp

Website via desktop

Web







Website via tablet/mobile

Mobile







Wifi

Mobile

YouTube 'pre-rolls' and

TrueView

 

Qung cáo







Youtube channel

Truyền thông xã hi







Account team

Tiếp thị trc tiếp







Barkers

Qung cáo







Beermats

Print







Billboard adverts

Qung cáo

Blimps

Qung cáo







'Bookends'

Qung cáo







Brand hijacks

Skiện







Brand to hand

Qung cáo







Call centre

Telephone







Carrier bags

Qung cáo

Catalogue

Tiếp thị trc tiếp







Celebrity endorsements

Qung cáo







Concession in larger store

Stores

Door-to-doors

Qung cáo







Fax

Telephone







Field sales agents

Tiếp thị trc tiếp

Hold music

Telephone







In-box ads

Qung cáo







Inserts

Qung cáo







Jingles

Qung cáo







Magazine adverts

Qung cáo







Onserts

Qung cáo

Partner sales

Partners







Pop up stores

Stores







POS displays

Stores

Postal/White mail

Tiếp thị trc tiếp







Product packaging

Qung cáo







Program sponsorship

TV

Promotional items

Tiếp thị trc tiếp







Radio Qung cáo

Qung cáo







Sandwich boards

Qung cáo

Signage

Stores







Smells

Stores







Sports sponsorship

Qung cáo







Stores

Stores







Street vendor

Stores







Telephone on hold messages

 

Telephone

 

 

 

x